Privacyverklaring Praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrische hulpverlening

Willemiek Kooijman, psychiater

Ik hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier

De wet verplicht mij om een dossier aan te leggen en deze dossiers 15 jaar te bewaren. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. Gegevens over de diagnostiek en behandeling worden beveiligd opgeslagen in een elektronisch cliëntendossier. Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de gegevens op een veilige manier worden verwerkt.

Uw rechten

U hebt als cliënt, of ouder van mijn cliënt tot 12 jaar, recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in het dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Ik heb als arts een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen  directe familieleden en direct betrokkenen van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Om de zorg die ik lever betaald te krijgen, dien ik gegevens uit te wisselen met uw gemeente (voor kinderen tot 18 jaar) of zorgverzekeraar. Voor de financiering van de zorg worden alleen gegevens gedeeld voor zover dit in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Heeft u er bezwaar tegen dat gegevens worden gedeeld in het kader van financiering, dan hoor ik dit graag van u en kan ik kijken of u gebruik kunt maken van de “opt-out regeling”.

Klacht

Naast de mogelijkheden die genoemd staan in de klachtenregeling kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Als u na aanleiding van het bovenstaande nog vragen heeft, hoor ik dit uiteraard graag. En weet ik het antwoord ook niet, dan zoek ik vanzelfsprekend met u mee om een antwoord te vinden.